Lectoraten domein ONI

De lectoren van het domein Onderwijs & Innovatie (ONI) van Hogeschool Inholland doen praktijkrelevant, ontwerpgericht en evaluatief onderzoek, gericht op professionele kennisontwikkeling. Ze ondersteunen zo de professionals, zoals leraren en pedagogen bij het realiseren van onderwijs en faciliteren op deze wijze de wensen en mogelijkheden van jongeren en ouderen in de praktijk daar waar het over opleiden in de meest brede zin des woords gaat. Centraal staan de maatschappelijke behoeften en verwachtingen met betrekking tot in leerprocessen ontwikkelde kennis, competenties en maatschappelijke waarden en normen ('burgerschap').

Het Kenniscentrum van het domein ONI, waar de lectoraten  toe behoren, streeft naar actieve betrokkenheid van docenten en studenten in planning, uitvoering en rapportage van het onderzoek en geeft de voorkeur aan een actieve samenwerking met professionals en lerenden in het werkveld. Het werkgebied kan onderverdeeld worden in drie onderzoeksgebieden.

1: Innovatie in educatie en onderwijs

 • Vernieuwing primaire proces
  • Betekenisvol leren
  • Blended learning (ICT, eLearning)
    
 • Maatschappelijke functie van opleiden en de rol van de  school daarbinnen
  • Pedagogische opdracht en burgerschap
  • Brede school
  • Zorgstructuur en jeugdbeleid
  • Levenlang leren
    
 • Onderwijsinstelling  als lerende en ondernemende organisatie
  • Maatschappelijk ondernemerschap van scholen
  • (Academisch) Opleiden in de school
  • Educatieve dienstverlening

2: Professionalisering Hbo in het algemeen en HPO in het bijzonder

 • Onderwijsconcept
   
 • Samenwerking
  • Vertikaal
  • Horizontaal
    
 • Onderwijskundig leiderschap

3: Onderwijs, levensbeschouwing en multiculturaliteit

 • Onderwijs en levensbeschouwing
  • Interculturele docentcompetenties
  • Onderwijsconcepten en diversiteit
    
 • Internationalisering
   
 • Diversiteit
  • Studiesucces van bi-culturele studenten
  • Feminisering in het onderwijs

Het domein ONI kent momenteel acht lectoraten en een lectoraat dat gedeeld wordt met PentaNova (Educational Leadership) .